Quy định đăng tin

1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, đăng baner quảng cáo,… trên chuyentrangbatdongsan.com.vn.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục đích và nguyên tắc hoạt động của chuyentrangbatdongsan.com.vn. Đồng thời, quy định những nguyên tắc xử sự chung của các thành viên tham gia và sử dụng dịch vụ trên chuyentrangbatdongsan.com.vn.

3. Quy định về thành viên tham gia chuyentrangbatdongsan.com.vn

Thành viên tham gia chuyentrangbatdongsan.com.vn hay người sử dụng dịch vụ của chuyentrangbatdongsan.com.vn là người có nhu cầu đăng tin bán, cho thuê, mua, thuê bất động sản và các dịch vụ khác (nếu có) tại chuyentrangbatdongsan.com.vn (sau đây gọi là “Người đăng tin”).

Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:

–    Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

–    Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc sử dụng dịch vụ của chuyentrangbatdongsan.com.vn;

–    Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho chuyentrangbatdongsan.com.vn là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.