Mẫu Biên bản xác minh thông dụng, mới nhất 2022

Trong nhiều trường hợp, việc xác minh vụ việc đúng sự thật qua thực tế và các chứng cứ cụ thể là vô cùng quan trọng. Theo đó, quá trình xác minh sẽ được ghi lại trong Biên bản xác minh. Dưới đây là mẫu Biên bán xác minh được dùng phổ biến.

 

1. Biên bản xác minh là gì?

Biên bản xác minh là văn bản cần thiết khi có phát sinh một sự việc cụ thể cần phải ghi nhận lại các nội dung để làm căn cứ giải quyết các sự việc phát sinh. Trong xử lý vi phạm hành chính, Biên bản xác minh là văn bản ghi chép lại quá trình cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh các tình tiết của vụ việc vi phạm, trong đó nêu rõ:

– Thành phần tham gia, tham dự;

– Các thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm;

– Hành vi vi phạm;

– Tính chất, mức độ của hành vi vi phạm;

– Những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;…

2. Mẫu Biên bản xác minh được dùng phổ biến

2.1 Mẫu Biên bản xác minh vụ việc chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC MINH

Hồi ………. giờ ………… ngày……… tháng ………   năm ………………. tại

Chúng tôi gồm:……………………………………………………………

Ông/bà: ……………………….. Chức vụ:………………thuộc Cơ quan………………

Ông/bà: ……………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………

Tiến hành xác minh về việc(1):  ………………………………

……………………………………………………………………..

KẾT QUẢ XÁC MINH

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi …………  giờ ………….  ngày………. tháng ………. năm ……

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

………………………….(2)                   ĐIỀU TRA VIÊN/CÁN BỘ ĐIỀU TRA

Ghi chú:

(1) Ghi rõ nội dung cần xác minh.

(2) Người, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin hoặc người tham gia tố tụng.

2.2 Mẫu Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

Hiện nay, mẫu Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính là mẫu Biên bản số 05 ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP dưới đây:

CƠ QUAN (1)                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …./BB-XM                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính*

______________

 

Căn cứ(2)………………………………………………………………………………

Hôm nay, hồi…. giờ…. phút, ngày…./…./…., tại(3) …………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

Chúng tôi gồm:……………………………………………………………..

1. Người có thẩm quyền lập biên bản: ……………………………………………………………..

Họ và tên:(4) ……………………………Chức vụ: ………………………………

Cơ quan: ……………………………………………………………..

2. <Cá nhân/Tổ chức>(*)cung cấp thông tin cần xác minh:

a) Họ và tên:…………………..   Nghề nghiệp:…………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………..

b) Họ và tên:…………………..   Chức vụ:…………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chínhđối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

<1. Họ và tên>(*):……………… Giới tính:……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…………  Quốc tịch:…………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………….

Nơi ở hiện tại:……………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……………. ngày cấp:…./…./……..; nơi cấp:

<1. Tên củatổ chức>(*):

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………..

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động……….; ngày cấp: …./…./……..; nơi cấp:…………………………..

Người đại diện theo pháp luật:(5)…………….     Giới tính:……………………

Chức danh:(6)………………………………………………

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính: (7)………………………………………..

3. Quy định tại: (8)…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

4. <Cá nhân/Tổ chức>(*)bị thiệt hại (nếu có): (9)……………………………….

 

5. Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra:

……………………………………………………………………….

6. Tình tiết giảm nhẹ:

………………………………………………………………………

7. Tình tiết tăng nặng:

…………………………………………………………………………

8. Ý kiến trình bày của <cá nhân/ngườiđại diện của tổ chức>(*) vi phạm:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

9. Ý kiến trình bày của <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*)cung cấp thông tin cần xác minh(nếu có):

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

10. Ý kiến trình bày của <cá nhân/tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có):

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

11. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải trưng cầu giám định (trong trường hợp cần thiết):

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

12. Những tình tiết xác minh khác:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi…. giờ…. phút, ngày…./…./…….., gồm…. tờ, được lập thành…. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(10)………………..là <cá nhân/ngườiđại diện của tổ chức>(*) vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ……………………..

<Trường hợp cá nhân/ngườiđại diện củatổ chức vi phạm không ký biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính>

Lý do ông (bà)(10)…………………………… <cá nhân/ngườiđại diện của tổ chức>(*) vi phạm không ký biên bản:

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA

TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP

THÔNG TIN XÁC MINH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

<In ở mặt sau>(**)Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) vi phạm vào hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……..

NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

(**) Áp dụng đối với trường hợp biên bản được giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

(2) Ghi các căn cứ của việc lập biên bản xác minh.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Ghi họ và tên của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc hoặc họ và tên của người đại diện được người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính uỷ quyền.

(5) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Mô tả cụ thể hành vi vi phạm.

(8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(9) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại/họ và tên, chức vụ củangười đại diện và tên của tổ chức bị thiệt hại.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức vi phạm.

2.3 Mẫu Biên bản xác minh của cơ quan BHXH

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH

V/v………………………………1

Căn cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của ………… 2 về việc……………….3

Vào hồi ……. giờ ……. ngày ……/……/……… tại ……………………………4; Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành làm việc để kiểm tra, xác minh về việc ……………………..1

I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

– Ông (bà)…………………………………………… chức vụ:………………………..

– Ông (bà)……………………………………………… chức vụ:………………………..

2. Đại diện………………………………..5:

– Ông (bà)……………………………………. chức vụ:………………………..

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………..

II. Nội dung kiểm tra, xác minh

…………………………………………………………………………………….. 6

Buổi làm việc kết thúc vào hồi …… giờ …. ngày ……/……/………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành…..bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

………………….5                        ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT
(Ký, ghi rõ họ tên)                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Nội dung được kiểm tra, xác minh.

2. Chức danh của người ra Quyết định thanh tra.

3. Tên cuộc thanh tra.

4. Địa điểm thực hiện kiểm tra, xác minh.

5. Cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng được kiểm tra, xác minh.

6. Nội dung, kết quả kiểm tra, xác minh; ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh (nếu có).

Trên đây là mẫu Biên bản xác minh mới nhất 2022. Trường hợp có vướng mắc hãy gọi đến tổng đài 09789.365.69 để được giải đáp.

– Linh Trang –

Xem các tin khác:

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x